Diese Webseite verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzeführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Website besser zu machen.

Hartelijk welkom op de website van objectflor Art und Design Belags GmbH. We verheugen ons over uw bezoek en uw belangstelling voor onze onderneming. Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt voor alle websites, waarvoor objectflor Art und Design Belags GmbH verantwoordelijk is.

Deel 1 DGSVO
Deel 2 Gegevensbescherming

Deel 1 

Informatie over gegevensbescherming en gegevensverwerking volgens artikel 13, 14 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wij nemen de bescherming van gegevens serieus en informeren u hiermee over hoe wij uw gegevens verwerken en welke rechten u hebt op basis van de wettelijke regelingen inzake gegevensbescherming. Geldig vanaf 25 mei 2018.

1.        Verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens

Verwerkingsverantwoordelijke volgens de gegevensbeschermingswetgeving

objectflor Art- und Design

Belags GmbH

Wankelstr. 50

50996 Keulen

Duitsland

Tel. 0049 2236 – 96633-0

info@objectflor.de

Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

HEC Harald Eul Consulting GmbH

Datenschutzbeauftragter objectflor

Datenschutz + Datensicherheit

Auf der Höhe 34

50321 Brühl

Duitsland

datenschutzbeauftragter@objectflor.de

 

 

2.        Doelstellingen en rechtsgronden voor de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Duitse Wet bescherming persoonsgegevens (BDSG) alsmede andere toepasbare voorschriften voor gegevensbescherming (details hieronder). Welke gegevens in detail worden verwerkt en hoe ze worden gebruikt, hangt grotendeels af van de gevraagde of overeengekomen diensten. Nadere informatie over of aanvullingen op de doelstellingen voor gegevensverwerking vindt u in de betreffende contractuele documenten, formulieren, een toestemmingsverklaring en/of andere aan u verstrekte informatie (bijv. in het kader van het gebruik van onze website of onze algemene voorwaarden). Daarnaast kan deze informatie over gegevensbescherming van tijd tot tijd worden gewijzigd, zoals u op onze website www.objectflor.de kunt vinden.

 

 

2.1      Uitvoering van een overeenkomst of van precontractuele maatregelen (art. 6 lid 1 b AVG)

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats voor het uitvoeren van onze overeenkomsten met u en het uitvoeren van uw orders alsmede voor het uitvoeren van maatregelen en werkzaamheden in het kader van precontractuele relaties, bijv. met belangstellenden. De verwerking dient in het bijzonder voor het leveren van onze producten en diensten volgens uw orders en wensen en omvat de hiervoor noodzakelijke diensten, maatregelen en werkzaamheden. Hiertoe behoren voornamelijk de contractgerelateerde communicatie met u, de aantoonbaarheid van transacties, orders en andere afspraken, evenals ten behoeve van kwaliteitscontrole door middel van documentatie, coulantieprocedures, maatregelen ten behoeve van de aansturing en optimalisatie van bedrijfsprocessen  alsmede ten behoeve van de nakoming van algemene zorgvuldigheidsplichten, aansturing en controle door gelieerde bedrijven (bijv. moedermaatschappij); statistische evaluaties ten behoeve van ondernemingsbeheer, kostenbeheer en controlling, verslaglegging, interne en externe communicatie, crisisbeheer, administratie en fiscale beoordeling van operationele diensten, risicobeheer, het instellen van rechtsvorderingen en verdediging in juridische geschillen; waarborging van IT-veiligheid (bijv. systeem- en plausibiliteitstests) en algemene veiligheid, met inbegrip van de veiligheid van gebouwen en installaties, het veiligstellen en uitoefenen van het recht van onschendbaarheid van de woning (bijv. door toegangscontroles); het waarborgen van de integriteit, authenticiteit en beschikbaarheid van gegevens, het voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten; controle door toezichthoudende organen of controleorganen (bijv. audits).

 

 

2.2      Behartiging van gerechtvaardigde belangen van ons of derden (art. 6 lid 1 f AVG)

Naast de eigenlijke uitvoering van de overeenkomst of voorbereiding daarvan verwerken wij uw gegevens eventueel, indien dit noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen van ons of derden te behartigen, in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

–         marketing of markt- en opinieonderzoek, voor zover u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens;

–         het inwinnen van inlichtingen alsmede uitwisselen van gegevens met handelsinformatiebureaus, voor zover dit verder gaat dan ons economische risico;

–         het testen en optimaliseren van processen voor het analyseren van behoeften;

–         het doorontwikkelen van diensten en producten alsmede bestaande systemen en processen;

–         het openbaar maken van persoonsgegevens in het kader van een due diligence bij onderhandelingen over een bedrijfsovername;

–         voor vergelijking met Europese en internationale terrorismelijsten, voor zover dit verder gaat dan de wettelijke verplichtingen;

–         de verbetering van onze gegevens, onder meer door het gebruik van of onderzoek naar openbaar toegankelijke gegevens;

–         statistische evaluaties of marktanalyse;

–         benchmarking;

–         instellen van rechtsvorderingen en verdediging in juridische geschillen, die geen rechtstreeks verband houden met de contractuele relatie;

–         beperkte opslag van de gegevens, wanneer wissing wegens de bijzondere aard van de opslag niet of alleen met onevenredig veel inspanning mogelijk is;

–         het ontwikkelen van scoringsystemen of geautomatiseerde besluitvormingsprocessen;

–         het voorkomen en ophelderen van strafbare feiten, voor zover niet uitsluitend om te voldoen aan wettelijke voorschriften;

–         de veiligheid van gebouwen en installaties (bijv. door toegangscontroles en videobewaking), voor zover dit verder gaat dan de algemene zorgvuldigheidsplichten;

–         interne en externe onderzoeken, veiligheidscontroles;

–         het evt. luisteren naar en opnemen van telefoongesprekken ten behoeve van kwaliteitscontrole en scholingen;

–         het behoud en de handhaving van privaatrechtelijke of officiële certificeringen;

–         het veiligstellen en uitoefenen van het recht van onschendbaarheid van de woning door passende maatregelen en videobewaking om klanten en medewerkers te beschermen en om bewijsmateriaal veilig te stellen in geval van strafbare feiten en het voorkomen daarvan.

 

2.3      Uw toestemming voor verwerking (art. 6 lid 1 a AVG)

Met uw toestemming kunnen uw persoonlijke gegevens ook voor bepaalde doeleinden worden verwerkt (bijv. uw e-mailadres voor marketingdoeleinden). U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken. Dit geldt ook voor het intrekken van toestemming die u aan ons hebt gegeven voordat de AVG van toepassing was, dat wil zeggen vóór 25 mei 2018. Over de doeleinden en gevolgen van het intrekken of het niet geven van toestemming informeren wij u in de tekst van de toestemming.

In principe geldt het intrekken van toestemming pas voor de toekomst. Verwerkingen die vóór het intrekken van de toestemming zijn gedaan, vallen hier niet onder en blijven rechtmatig.

 

2.4      Voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 c AVG) of vervulling van een taak van algemeen belang (art. 6 lid 1 e AVG)

Zoals voor iedereen in het bedrijfsleven gelden ook voor ons een groot aantal wettelijke verplichtingen. Het gaat hierbij in de eerste plaats om voorschriften op het gebied van handel en belasting, maar bijv. ook om toezicht door de overheid of andere voorschriften. De verwerking kan betrekking hebben op identiteits- en leeftijdsverificatie, fraude- en witwaspreventie, het voorkomen, bestrijden en onderzoeken van terrorismefinanciering en strafbare feiten die vermogensbestanddelen in gevaar brengen, vergelijkingen met Europese en internationale terrorismelijsten, naleving van fiscale controle- en meldplichten en de archivering van gegevens ten behoeve van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging, alsmede onderzoek door belasting- en andere autoriteiten. Voorts kan de openbaarmaking van persoonsgegevens in het kader van officiële/juridische maatregelen noodzakelijk zijn met het oog op de bewijsvoering, de vervolging of de handhaving van civielrechtelijke vorderingen.

 

3.         Categorieën van persoonsgegevens, die wij niet direct van u ontvangen en hun bronnen

Indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van diensten, verwerken wij persoonsgegevens die rechtmatig zijn ontvangen van andere bedrijven of andere derden (bijv. handelsinformatiebureaus, adresbestandenleveranciers). Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die wij rechtmatig hebben overgenomen, ontvangen of verkregen en die wij mogen verwerken uit openbare bronnen (zoals bijv. telefoongidsen, handels- en verenigingsregisters, bevolkingsregister, schuldregister, kadaster, pers, internet en andere media).

 

Relevante categorieën van persoonsgegevens kunnen met name zijn:

–  persoonsgegevens (naam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, burgerlijke staat, beroep/branche en vergelijkbare gegevens);

–  contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer en vergelijkbare gegevens);

–  adresgegevens (gegevens uit bevolkingsregister en vergelijkbare gegevens);

–  bevestiging van betaling/dekking bij pinpassen en creditcards;

–  informatie over uw financiële situatie (kredietwaardigheid inclusief scoring, dus gegevens ter beoordeling van het economische risico);

–  klanthistorie;

–  gegevens over het gebruik van de door ons aangeboden telemedia (bijv. tijdstip van het opvragen van onze websites, apps of nieuwsbrief, pagina’s/links waarop u hebt geklikt of reacties en vergelijkbare gegevens);

–  beeldmateriaal.

 

4.         Ontvangers of categorieën van ontvangers van uw gegevens

Binnen ons bedrijf ontvangen die interne afdelingen of organisatorische eenheden uw gegevens die nodig zijn om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen of in het kader van de verwerking en implementatie van onze gerechtvaardigde belangen. Uw gegevens worden uitsluitend aan externe partijen doorgegeven:

·         om de overeenkomst af te wikkelen;

·         om te voldoen aan wettelijke voorschriften, volgens welke wij verplicht zijn inzage te geven in gegevens, deze te melden of door te geven of het doorgeven van gegevens in het algemeen belang is (vgl. punt 2.4);

·         indien externe dienstverleners gegevens namens ons verwerken als verwerker of functie-overnemer (bijv. externe rekencentra, ondersteuning/onderhoud van IT-toepassingen, archivering, documentverwerking, callcenterdiensten, compliancediensten, controlling, gegevensscreening voor anti-witwasdoeleinden, gegevensvalidatie of plausibiliteitscontrole, vernietiging van gegevens, inkoop/aankoop, klantenbeheer, lettershops, marketing, mediatechniek, onderzoek, risicobeheersing, administratie, telefonie, websitebeheer, accountancy, kredietinstellingen, drukkerijen of bedrijven voor gegevensverwerking, koeriersdiensten, logistiek);

·         op grond van ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van de derde voor de onder punt 2.2. genoemde doeleinden (bijv. aan overheidsinstanties, handelsinformatiebureaus, incasso, advocaten, rechtbanken, deskundigen, groepsmaatschappijen en organen en controleorganen);

·         wanneer u ons toestemming hebt gegeven om gegevens aan derden door te geven.

 

Wij geven uw gegevens verder niet door aan derden. Voor zover wij opdracht geven aan dienstverleners om gegevens te verwerken, gelden bij deze dienstverleners dezelfde veiligheidsnormen als bij ons. Voor het overige mogen de ontvangers de gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor zijn aan hen werden doorgezonden.

5.         Opslagperiode van uw gegevens

Wij verwerken en bewaren uw gegevens voor de duur van onze zakenrelatie. Dit omvat ook het de totstandkoming van een overeenkomst (precontractuele rechtsverhouding) en het afwikkelen van een overeenkomst.

 

Daarnaast zijn wij onderworpen aan diverse bewaar- en documenatieplichten, die o.a. voortvloeien uit het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en de Belastingwet (AO). De daar genoemde termijnen voor bewaren of documentatie bedragen tien jaar na het einde van de zakelijke relatie of de precontractuele rechtsverhouding.

 

Bovendien kunnen bijzondere wettelijke regelingen een langere bewaartermijn voorschrijven, bijv. het bewaren van bewijsmateriaal in verband met de wettelijke verjaringstermijn. Volgens §§ 195 ev. van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) bedraagt de regelmatige verjaringstermijn weliswaar drie jaar, er kan echter ook verjaringstermijn van maximaal 30 jaar gelden.

 

Indien de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst of het voldoen aan wettelijke verplichtingen, worden deze regelmatig gewist, tenzij de – tijdelijk beperkte – verdere verwerking noodzakelijk is om de onder punt 2.2. genoemde doeleinden wegens een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang te verwezenlijken. Van een dergelijk zwaarder wegend gerechtvaardigd belang is bijv. ook dan sprake, wanneer wissing wegens de bijzondere aard van de opslag niet of alleen met onevenredig veel inspanning mogelijk is en een verwerking voor andere doeleinden door geschikte technische en organisatorische maatregelen uitgesloten is.

 

6.         Verwerking van uw gegevens in een derde land of door een internationale organisatie.

Gegevens worden verzonden naar bedrijven of diensten in landen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) (zogenaamde derde landen) als het nodig is om een order/overeenkomst van of met u uit te voeren, als dit wettelijk vereist is (bijv. fiscale meldplichten), als het in het kader van een gerechtvaardigd belang van ons of een derde partij is of als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven.

De verwerking van uw gegevens in een derde land kan ook plaatsvinden in verband met het inschakelen van dienstverleners om uw order te verwerken. Voor zover de Europese Commissie geen besluit heeft genomen over een passend niveau van gegevensbescherming voor het land in kwestie, garanderen wij dat uw rechten en vrijheden passend worden beschermd en gewaarborgd in overeenstemming met de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming. Op verzoek verstrekken wij u gedetailleerde informatie.

Informatie over de geschikte of gepaste waarborgen en de mogelijkheid om een kopie hiervan te krijgen kan worden opgevraagd bij onze functionaris voor gegevensbescherming.

 

7.         Uw rechten inzake gegevensbescherming

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw rechten inzake gegevensbescherming uitoefenen

 

·         U hebt bijvoorbeeld het recht inzage te krijgen in uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens volgens art. 15 AVG (evt. met beperkingen volgens § 34 BDSG).

·         Op verzoek zullen wij de over u opgeslagen persoonsgegevens volgens art. 16 AVG rectificeren als deze onjuist zijn.

·         Indien gewenst zullen wij uw gegevens volgens art. 17 AVG wissen, voor zover andere wettelijke regelingen (bijv. bewaarplichten of beperkingen volgens § 35 BDSG) of een zwaarder wegend belang van ons (bijv. ter verdediging van onze rechten en vorderingen) niet in de weg staan.

·         U hebt recht op de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens volgens de voorwaarden van art. 18 AVG.

·         U hebt daarnaast het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens volgens art. 21 AVG. In dat geval stoppen wij met het verwerken van uw gegevens. Dit recht van bezwaar geldt echter alleen bij zeer bijzondere omstandigheden van uw persoonlijke situatie, waarbij de rechten van onze onderneming in strijd kunnen zijn met uw recht van bezwaar.

·         U hebt ook het recht uw gegevens volgens de voorwaarden van art. 20 AVG in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of deze aan een derde over te dragen.

·         Bovendien hebt u het recht uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken (vgl. punt 2.3).

·         Voorts hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG). Wij raden u evenwel aan om bij een klacht altijd eerst contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

 

Indien mogelijk dienen uw aanvragen voor de uitoefening van uw rechten schriftelijk aan bovenstaand adres of rechtstreeks aan onze functionaris voor gegevensbescherming te worden gericht.

 

8.         Omvang van uw plichten om ons uw gegevens te verstrekken

U hoeft alleen die gegevens te verstrekken die nodig zijn voor het aangaan en uitvoeren van een zakelijke relatie of voor een precontractuele relatie met ons of waartoe wij wettelijk verplicht zijn ze te verzamelen. Zonder deze informatie zullen wij normaal gesproken niet in staat zijn de overeenkomst te sluiten of uit te voeren. Dit kan ook betrekking hebben op gegevens die later in de loop van de zakelijke relatie nodig zijn. Indien wij u om nadere gegevens vragen, wordt u afzonderlijk geïnformeerd over het vrijwillige karakter van de informatie.

9.         Het bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming (met inbegrip van profilering)

Wij kunnen uw gegevens gedeeltelijk verwerken om bepaalde persoonlijke aspecten te beoordelen (profilering)

Om u gericht te kunnen informeren en adviseren over producten, kunnen wij gebruik maken van evaluatie-instrumenten. Deze maken vraaggericht productontwerp, communicatie en reclame mogelijk, inclusief markt- en opinieonderzoek.

 

Om uw kredietwaardigheid te beoordelen kunnen wij gebruik maken van zogenaamde credit scores of ratings. Bij een scoring wordt met behulp van wiskundige methoden de kans berekend waarmee een klant zijn contractuele betalingsverplichtingen zal nakomen. Dergelijke credit scores ondersteunen ons bijvoorbeeld bij de beoordeling van kredietwaardigheid en besluitvorming in het kader van transacties en worden meegenomen in ons risicomanagement. De berekening is gebaseerd op wiskundig en statistisch erkende en bewezen methodes.

 

Informatie over nationaliteit en bijzondere categorieën persoonsgegevens volgens art. 9 AVG worden hierbij niet verwerkt.

Informatie over uw recht van bezwaar art. 21 AVG

1.        U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op grond van art. 6 lid 1 punt f AVG (verwerking van gegevens op basis van belangenafweging) of art. 6 lid 1 punt e DSGVO (verwerking van gegevens in het algemeen belang) vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen.  Dit geldt tevens voor een op deze bepaling gebaseerde profilering als bedoeld in art. 4 nr. 4 AVG.

Indie uw bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

2.        Wij verwerken uw persoonsgegevens evt. ook ten behoeve van direct marketing. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wij verwerken in de toekomst dan geen gegevens meer.

Wij zullen uw gegevens niet langer verwerken voor direct marketing doeleinden als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor deze doeleinden.

U kunthet bezwaar zonder vormvereiste richten aan

objectflor Art und Design Belags GmbH

Wankelstr. 50

50996 Keulen

Duitsland

 

Onze privacyverklaring en de informatie over gegevensbescherming en gegevensverwerking volgens artikel 13, 14 en 21 AVG kan van tijd tot tijd veranderen. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. Oudere versies liggen ter inzage in ons archief.

 

Privacyverklaring versie mei 2018

Gegevensverzameling en -verwerking

Voor het gebruik van ons online-aanbod is het niet vereist, om persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres, e-mail enz.) te vermelden. Wij verzamelen en slaan alleen log files informatie automatisch op op onze servers, die uw browser ons meedeelt. Dit zijn:

  • Browsertype/ -versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL (de eerder bezochte pagina)
  • Hostname van de betreffende PC (IP-adres)
  • Kloktijd van de serveraanvraag

Deze anonieme gegevens laten geen conclusies toe over uw persoon. Ze worden geëvalueerd voor statische doeleinden, om onze website en ons aanbod te kunnen optimaliseren.
Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld, als u die ons vrijwillig meedeelt. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden in het kader van de opdrachtgeving van een dienstverleningsbestelling. Ook hier worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden. Ook worden ze niet gecombineerd met de bovengenoemde toegangsgegevens.

Gebruik en doorgeven van persoonlijke gegevens

Als u ons opdracht geeft voor een dienstverlening of het toezenden van producten, worden uw persoonlijke gegevens zonder uw expliciete toestemming slechts in zoverre gebruikt, als voor de dienstverlening of de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.
Hiertoe behoort in het bijzonder het doorgeven van uw gegevens aan transportbedrijven, kredietinstituten of andere voor de dienstverlening of overeenkomstafwikkeling ingezette service-diensten.

Cookies

Onze internetsite gebruikt cookies. Een cookie is een tekstbestand, dat bij het bezoek van een internetsite wordt verstuurd en op uw harde schijf als gebruiker van de website tussengebufferd wordt. Als de betreffende server van onze website opnieuw door u als gebruiker van de website wordt opgeroepen, stuurt de browser van uw computer het eerder ontvangen cookie weer terug naar de server. De server kan dan de door deze procedure verkregen informatie op verschillende wijzen evalueren. Door cookies kunnen bijvoorbeeld reclameboodschappen geregeld worden of het navigeren op een internetsite vereenvoudigd. Als u het gebruik van cookies wilt verhinderen, kunt u dit doen door de instellingen van uw internetbrowser, d.w.z. het programma voor het openen en weergeven van internetpagina’s (bijv. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera of Safari) te wijzigen.

Inzet van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies“, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie geleverde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen. Bij activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten van de overeenkomst in het Europese economische gebied vooraf ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om reports over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verband houdende dienstverleningen aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van de cookies door een bepaalde instelling van uw browser-software verhinderen; we maken u er echter op attent, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres), die aan Google gestuurd worden en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door het onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browser-plugin of in browsers op mobiele apparaten kunt u op de volgende link klikken, om een opt-out-cookie in te stellen, dat de registratie door Google Analytics in deze website in de toekomst verhindert (Dit opt-out-cookie functioneert alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze link klikken): uitschakelen van Google Analytics

Nadere informatie hierover vindt u onder http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de resp. onder http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). We maken u erop attent, dat op deze website Google Analytics uitgebreid werd met de code „gat._anonymizeIp();“, om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te garanderen.

Aanvullende informatie over gegevensbescherming voor de website:

Vervanging van “Google LLC” (samen met adres indien van toepassing) door “Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland”; dit geldt voor alle verwijzingen naar Google-producten zoals Google Analytics, AdSense, Fonts, YouTube of Maps.

Newsletter

Met onze Newsletter informeren we u per e-mail over onze firma, interessante shop-aanbiedingen, wedstrijden, enquêtes en dergelijke acties. Als gebruiker kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de ontvangst van onze Newsletter (bijv. via de afmeldingslink aan het einde van de respectieve Newsletter-e-mail). Uw naam wordt opgeslagen, om u als ontvanger persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de Newsletter sturen we u onder uw aangegeven e-mail-adres een bevestigingsmail, waarin u door middel van een klik op de zich daarin bevindende link uw Newsletter-aanmelding moet bevestigen. Niet bevestigde aanmeldingen wissen we uiterlijk binnen vier weken automatisch. In het kader van de Newsletter-aanmelding slaan we ook het tijdstip van uw aanmelding en bevestiging op, om een correcte aanmelding van onze Newsletter-ontvanger aan te kunnen tonen.

Contactformulier

Als u ons een e-mail of een bericht stuurt, vindt verzameling, opslag en verwerking van uw gegevens alleen plaats, voor zover dit voor de afwikkeling van uw aanvragen en voor de correspondentie met u nodig is.

Informatie- en herroepingsrecht

U krijgt te allen tijde gratis informatie over uw bij ons opgeslagen gegevens. U kunt te allen tijde uw bij ons verzamelde gegevens laten blokkeren, corrigeren of wissen, voor zover dat niet in strijd is met wettelijke regelingen. Ook kunt u te allen tijde de ons verstrekte toestemming voor het verzamelen en gebruiken van gegevens zonder vermelding van reden herroepen.

U kunt ons per e-mail, fax of brief hierover aanspreken met behulp van de onderstaande contactgegevens:

objectflor Art und Design Belags GmbH
Wankelstraße 50
D-50996 Köln
tel.: +49 (0) 22 36 / 966 33 – 0
fax: +49 (0) 22 36 / 966 33 – 99
info@objectflor.de

Als u via e-mail met ons contact wilt opnemen, maken we u erop attent, dat de inhoud van ongecodeerde e-mails door derden kan worden ingezien. We adviseren u daarom, om vertrouwelijke informatie gecodeerd of per post te versturen.

Veiligheid

objectflor Art und Design Belags GmbH neemt technische en organisatorische maatregelen, om de veiligheid van uw door ons beheerde persoonlijke gegevens te waarborgen.
Uw gegevens worden nauwgezet beschermd tegen verlies, beschadiging, vervalsing, manipulatie en onbevoegde toegang of onbevoegde publicatie.

Wijziging van de gegevensbeschermingsbepalingen

Door de verdere ontwikkeling van onze website of de implementering van nieuwe technologieën en dergelijke kan het noodzakelijk zijn, om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. We behouden ons daarom het recht voor, om de gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde met vooruit werkende kracht te wijzigen. We adviseren u, om de actuele gegevensbeschermingsverklaring van tijd tot tijd opnieuw door te nemen.

 

Status februari 2019